Semana: 31/10/2016 – 05/11/2016
Segunda-feira, 31 de Outubro de 2016. 
WOD 

5 Rounds

12 Deadlift (275/225)

12 Calories Row 

Terça-feira, 1 de Novembro de 2016.
WOD

Angie (adaptado)

5 Rounds

20 Pull-ups

20 Push-ups

20 Sit-ups

20 Air Squat
Extra: 

5×3 Muscle Up Bar
Quarta-feira, 2 de Novembro de 2016.
FERIADO
Quinta-feira, 3 de Novembro de 2016.

WOD:

6 Rounds 

10 Back Squat (255/175)

6 Saltos horizontais 
Extra: 60 Pistols
Sexta-feira, 4 de Novembro de 2016.
WOD

3 Rounds

10 Push Press (95/75)

10 Box Jump

10 American Kettlebell Swing (32/24kg)
2 Rounds

15 Push Press (95/75)

15 Box Jump

15 American Kettlebell Swing (32/24kg)
1 Round

30 Push Press (95/75)

30 Box Jump

30 American Kettlebell Swing (32/24kg)
Sábado, 5 de Novembro de 2016.
WOD
In: 100 Double Unders
5 Rounds 

6 Hang Power Clean (155/105)

12 Burpees
Out: 100 Double Unders

Semana: 24/10/2016 – 29/10/2016
Segunda-feira, 24 de outubro de 2016.

Barbell’s Club

3×3 Snatch High Pull

3×4 Split Snatch

3×3 Snatch Balance
WOD 

5 Rounds 

3 Overhead Complex* (95/55lbs)

12 Burpee Box Jump 
Overhead Complex

2 Overhead Lunges

1 Overhead Squat 
Teça-feira, 25 de outubro de 2016.

WOD

DT

5 Rounds

12 Deadlifit

9 Hang Power Clean

6 Push Jerk
Extra

3 Rounds

Max Ring Dips

Max Ring Row
Quarta-feira, 26 de outubro de 2016.

WOD:

5 Rounds

500mts Row

6 Front Squat (225/155)
Extra

5′ Rã no chão ênfase MMII 
Quinta-feira, 27 de outubro de 2016. 

WOD

30 Hang Power Snatch (95/65lbs)

15 Pull Up

30 “V” Up

5 Rope Climb

30 “V” Up

15 Pull Up

30 Hang Power Snatch
Extra

120 encolhimento de Ombros 95/65

Sexta-feira, 28 de outubro de 2016.

WOD

50-40-30-20-10

Thrusters (45/35lbs)

Double Unders
Extra:

5 Rounds

6 Handstand Push Up

9 Ring Dips

12 Push Up (25/15lbs)

15 Bent Row 115/75lbs
Sábado, 29 de outubro de 2016.

WOD:

Helen

3 Rounds

400mts Run

21 Russian Kettlebell Swing

12 Pull Up
Then

3-6-9-12-18

Deadlift (225/155lbs)

Box Jump
Extra:

3×10 Bulgarian Squat